Štafetová                            ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY          2019  
    v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku                   pod záštitou Familiae Locum - Rodinkovo, n.o.

             Dnes, 17. novembra 2019  sa celoročná štafetová Adorácia rodín za rodiny koná na dvoch                 miesta súčasne. Tým prvým miestom je farnosť Terany (okres Krupina), tým druhým je                         obec  Drienovská Nová Ves (okres Prešov). 

Svoju ochotu vzdať chválu a vďaku nášmu Pánovi prejavili a Božie milosti pre svoje rodiny a rodiny na celom Slovensku budú v Teranoch vyprosovať Bohuznáme rodiny z farnosti Terany a                       spoločenstvo Sion, v Drienovskej Novej Vsi sa budú modliť Bohuznáme rodiny z farnosti                                                                  Ličartovce a filiálky Drienovská Nová Ves.                                                                                                                                                                                                                 Zajtra, 18. novembra sa štafetová Adorácia rodín za rodiny presúva                                              do Kongregácie Služobníc Ducha sv. ustavičnej poklony, Nitra.                   

                                                                                                                                                                   Celý harmonogram adorácií na najbližšie obdobie nájdete v časti KALENDÁR. 


Chcem(e) sa zapojiť do Adorácie

Ak máte túžbu zapojiť sa do adorácie hodinovou modlitbou,  
čítajte ďalej...

      Chcem(e) pomôcť s prípravou

Ak máte túžbu, aby adorácia počas jedného dňa v roku 2019 prebehla
aj vo vašej farnosti,
čítajte ďalej...

Chceme byť s Ním...


Vo všetkom, čo nás teší aj presahuje, 
povzbudzuje aj ohrozuje, je prítomný náš verný Boh.
Ten, ktorý každému zveril vzácne poslanie: 
byť svätými manželmi i rodičmi, kňazmi, bratmi i sestrami...
Byť milujúcim človekom. Obrazom Jeho lásky.

On o nás vie, vedie nás, chráni a posilňuje
v radostiach i námahách.

Na chvíľu sa zastaviť, pozerať na Neho, počúvať Ho, hovoriť s Ním  

je najlepšia cesta, ako toto poslanie naplniť.
Adorácia rodín za rodiny chce byť takýmto zastavením. 
Zastav sa spolu s nami aj Ty, spolu s Tvojou rodinou.

Roman Seko, duchovný správca Rodinkova


Podrobnejší popis k mape nájdete TU.


Každý veľký projekt si zaslúži dobrý plán... 

Aj Vaše manželstvo!


Kontakt na organizátorov
Adorácie rodín za rodiny 2019

Michaela Nemcová 
Koordinátorka pre kontakt s farnosťami
0911 911 750 
michaela.nemcova@rodinkovo.sk

Petra Debreczényiová
Koordinátorka pre kontakt s rehoľami 
0911 911 790 
petra.debreczenyiova@rodinkovo.sk


Familiae Locum - Rodinkovo n.o.
Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

Rodinkovo - Dom prijatia pre rodiny
Belušské Slatiny 1941, 018 61 Beluša

+421 911 911 780