Štafetová                            ADORÁCIA RODÍN ZA RODINY          2019  
    v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku                   pod záštitou Familiae Locum - Rodinkovo, n.o.

                     Dnes, 23. októbra 2019  sa celoročná Adorácia rodín za rodiny presúva do farnosti Polomka

Svoju ochotu vzdať chválu a vďaku nášmu Pánovi prejavili a Božie milosti pre svoje rodiny a rodiny na celom Slovensku budú vyprosovať Bohuznáme rodiny z farnosti Polomka.

            Zajtra, 24. októbra sa štafetová modlitba Adorácie rodín za rodiny presúva do farnosti Ťapešovo (okres Námestovo).

  Celý harmonogram adorácií na najbližšie obdobie nájdete v časti KALENDÁR. 


Chcem(e) sa zapojiť do Adorácie

Ak máte túžbu zapojiť sa do adorácie hodinovou modlitbou,  
čítajte ďalej...

      Chcem(e) pomôcť s prípravou

Ak máte túžbu, aby adorácia počas jedného dňa v roku 2019 prebehla
aj vo vašej farnosti,
čítajte ďalej...

Chceme byť s Ním...


Vo všetkom, čo nás teší aj presahuje, 
povzbudzuje aj ohrozuje, je prítomný náš verný Boh.
Ten, ktorý každému zveril vzácne poslanie: 
byť svätými manželmi i rodičmi, kňazmi, bratmi i sestrami...
Byť milujúcim človekom. Obrazom Jeho lásky.

On o nás vie, vedie nás, chráni a posilňuje
v radostiach i námahách.

Na chvíľu sa zastaviť, pozerať na Neho, počúvať Ho, hovoriť s Ním  

je najlepšia cesta, ako toto poslanie naplniť.
Adorácia rodín za rodiny chce byť takýmto zastavením. 
Zastav sa spolu s nami aj Ty, spolu s Tvojou rodinou.

Roman Seko, duchovný správca Rodinkova


Podrobnejší popis k mape nájdete TU.

Spoločne sa modlíme aj za úspešnú prípravu,  priebeh a misiu Národného pochodu za život 2019.  

Prosme, aby sa každá rodina stávala čím bezpečnejším a láskyplnejším  miestom pre vznik nového ľudského života, jeho rast aj ochranu pred každým nebezpečnstvom, ako aj miestom, kde sa každý cíti prijatý a milovaný od počatia až po prirodzenú smrť.

Kontakt na organizátorov
Adorácie rodín za rodiny 2019

Michaela Nemcová 
Koordinátorka pre kontakt s farnosťami
0911 911 750 
michaela.nemcova@rodinkovo.sk

Petra Debreczényiová
Koordinátorka pre kontakt s rehoľami 
0911 911 790 
petra.debreczenyiova@rodinkovo.sk


Familiae Locum - Rodinkovo n.o.
Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina

Rodinkovo - Dom prijatia pre rodiny
Belušské Slatiny 1941, 018 61 Beluša

+421 911 911 780