Často kladené otázky

 1. Dostanú kňazi informácie o Adorácii rodín za rodiny aj priamo od Rodinkova?
  Áno, tam, kde kňaz prostredníctvom ochotnej rodiny alebo priamo cez túto stránku prejaví záujem adoráciu rodín za rodiny vo farnosti uskutočniť, budeme ho kontaktovať priamo s podrobnejšími informáciami. 
  Žiadny kňaz však nedostane oficiálnu výzvu "zhora", od svojich predstavených, aby sa jeho farnosť do tejto iniciatívy zapojila. 


 2. Čo keď by sme sa do adorácie rodín chceli zapojiť, ale náš kňaz to nevidí ako vhodné?
  Myšlienka Adorácia rodín za rodiny vznikla s túžbou, aby sa v čím viacerých farnostiach vytvoril priestor pre vytvorenie živého modlitbového spoločenstva rodín aj mimo účasti na slávení Eucharistie. Duchovným pastierom každej farnosti, ktorého tam Pán poslal, je kňaz. Jeho pohľad na vhodnosť či nevhodnosť tejto inciatívy pre jeho farnosť, je smerodajný.  On môže vidieť iné možnosti alebo mať v pláne v inom čase niečo podobné.
  Okrem toho je dôležité, aby aj v prípade jeho otvorenosti pre túto inciatívu starosť o jej zabezpečenie z organizačného pohľadu nezostala na jeho pleciach, ale aby aj pri tejto príležitosti pocítil živú a aktívnu prítomnosť rodín vo farnosti.
  Najdôležitejšou súčasťou Vašej pomoci so zabezpečením adorácie vo vašej farnosti je dobrá komunikácia s vašim kňazom a otvorenosť na jeho usmernenia.
  Ak by sa nakoniec adorácia pre nejaký dôvod nemohla uskutočniť vo farnosti, v ktorej žijete, stále máte možnosť zúčastniť sa na nej v inej farnosti, kde sa bude konať.
   
 3. Máme obavy, či nájdeme v našej farnosti 12 rodín ochotných zapojiť sa...
  Nevadí... :) Ak nepoznáte osobne 12 rodín (resp. 11 - ak rátame aj s účasťou Vašej rodiny) vo Vašej farnosti, navrhujeme, aby ste začali s oslovením tých rodín, ktoré poznáte a poprosíte oslovené rodiny, aby posunuli toto pozvanie svojim známym, priateľom, rodine a pod. Každá rodina, ktorá sa chopí "koordinácie" vo svojej lokálnej farnosti dostane od nás praktické informačné materiály vrátane malých letákov, ktoré bude možné rozdať rodinám v kostole (na stretnutí a pod.) i komukoľvek, kto prejaví záujem. V prípade ochoty kňaza bude možné o tomto úmysle informovať aj vrámci oznamov pred skončením sv. omše. 
  Pomôcť v tomto zmysle môže aj to, že z organizačného hľadiska nie je nevyhnutné, aby sa na adorácii zúčastnila celá rodina, ako je to popísané v ďalšej odpovedi.  

 4. Je nevyhnutné, aby sa rodina na adorácii zúčastnila celá?
  Nie. Dôležité je, aby daná rodina mala túžbu na chvíľu sa zastaviť a prevziať zodpovednosť za danú hodinu a tak vyznať Pánovi, že sa pred Ním skláňame, chceme ho chváliť a dovoliť Mu, aby viedol a žehnal naše rodiny. 

  Každá rodina to môže urobiť nasledovne:                                                                                                   - môžu sa dohodnúť, kto z ich rodiny na adoráciu pôjde ako zástupca a s ostatnými sa v príhodnom čase podelí s tým, čo s Pánom pri tomto zastavení prežil;                                                       - môžu o zastúpenie poprosiť aj niekoho zo širšej rodiny (napr. bratranca, ktorý má práve prázdniny, či nezamestnaného strýka alebo tetu alebo tiež niektorého zo starých rodičov na penzii...), ktorého poprosíte aby sa pred Pánom modlil za vás a vo vašom mene aj za všetky rodiny Slovenska počas jednej hodiny adorácie, ktorú si takýmto spôsobom vezme na starosť                                                      - môžu ísť na adoráciu všetci spolu ako rodina, keď majú na to možnosť                                                

 5. Budeme mať k dispozícii nejaké propagačné materiály?                                                      Áno, každá rodina, ktorá bude koordinovať modlitbovú reťaz vo svojej farnosti dostane od nás praktické informačné materiály - plagáty, ktoré bude možné umiestniť na nástenku kostola, malé letáky/pozvánky (formát A6), ktoré bude možné rozdať rodinám v kostole i komukoľvek, kto prejaví záujem. Tiež poskytneme el. formulár, kde sa budú môcť rodiny zúčastňujúce sa Adorácie zapisovať. Všetky materiály na stiahnutie môžete  nájsť na našej stránke TU. Všetky aktuálne informácie o Adorácii rodín za rodiny budeme tiež priebežne aktualizovať na stránke www.adoraciarodin.sk.                                                                                                                                                                            

 6. Dozvedeli sme sa o Adorácii neskoro, je možné sa ešte zapojiť?
  Áno. V prípade, že Vaša farnosť/mesto ešte nie je zapojená do Adorácie rodín za rodiny a máte túžbu vstúpiť s nami do tejto modlitbovej štafety ako koordinátor za Vašu farnosť, je možné tak spraviť!  Vyplňte prosím tento dotazník alebo nám jednoducho zatelefonujte (0911 911 750) alebo napíšte email michaela.nemcova@rodinkovo.sk.  Poskytneme Vám všetky potrebné informácie  a veľmi radi Vám priradíme niektorý z voľných termínov.                                                                                                                                                             
 7. Čo keď je adorácia v našej farnosti stanovená na pracovný deň, kedy je väčšina ľudí v práci?
  Uvedomujeme si túto "výzvu", no veríme, že pri dobrom plánovaní a koordinácií sa rodinám podarí "vyskladať" 12 hodín tak, aby to nebolo pre nikoho na úkor pracovných či rodinných povinností. V dopoludňajších hodinách by bola možno jednoduchšia účasť pre mamičky na materskej, seniorov a poobede zasa pre pracujúcich. Jednotlivec či skupina sa na modlitbe môže zúčastniť aj viackrát počas toho istého dňa alebo si rodina môže nájsť zástupcu, ako je to popísané vyššie.

 8. Môže sa stať, že na našu farnosť pripadne termín výnimočných sviatkov ako Vianoce alebo Veľký piatok a podobne?
  Nie. Na tieto výnimočné termíny dohodneme  adoráciu v niektorej z rehoľných kaplniek alebo ju uskutočníme v kaplnke Rodinkova.  Samozrejme, v prípade, že by nás farnosť požiadala o takýto "výnimočný" termín, radi ho farnosti poskytneme.                                                                                                            
 9. Čo s adoráciou počas svätej omše?
  Účasť na svätej omši je vrcholným prejavom úcty k Ježišovi v Eucharistii. Kňaz pravdepodobne  vystvenú monštranciu s Eucharistiou počas svätej omše odloží do svätostánku. Účasť rodiny, ktorá sa zúčastní na svätej omši v rámci svojej dohodnutej hodiny, bude plnohodnotným pokračovaním adoračnej štafety. 

 10. Vedia o tejto inciatíve otcovia biskupi v jednotlivých diecézach a predstavení rehoľných spoločenstiev?
  Áno. Celá myšlienka bola predstavená na zasadnutí pléna Konferencie biskupov Slovenska v júni, za účasti všetkých diecéznych otcov biskupov.
  Do spolupráce pri jej organizovaní sa tiež vložilo vedenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských reholí na Slovensku, ktorí svojim listom pozvali k spolupráci aj jednotlivé rehoľné spoločenstvá na Slovensku.